Změny v dávkách nemocenského pojištění v roce 2018

Autor: admin <admin(at)resultconsulting.cz>, Téma: Daně, Zdroj: MPSV, Vydáno dne: 27. 10. 2017

MPSV zveřejnilo informaci Změny v dávkách nemocenského pojištění v roce 2018.

Změny v dávkách nemocenského pojištění v roce 2018

Zvýšení nemocenského - účinnost od 1. ledna 2018:
– od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 66 % denního vyměřovacího základu a dále
– od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 72 % denního vyměřovacího základu

Zavedení dávky otcovské poporodní péče, tzv. otcovské - účinnost od 1. února 2018
– nárok na dávku bude mít otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů,
– nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže takové dítě nedosáhlo 7 let věku,
– výše dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu,
– výplata náleží za dobu 7 kalendářních dnů bez přerušení,
– o dávku si mohou nejdříve dne 1. 2. 2018 požádat otcové dětí narozených nebo převzatých do péče nejdříve dne 21. 12. 2017,
– pro volno v zaměstnání využijí otcové rodičovskou dovolenou.

Zavedení dávky dlouhodobé ošetřovné - účinnost od 1. června 2018

Podmínky pro nárok:
– u ošetřované osoby muselo dojít k závažnému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadoval alespoň 7 denní hospitalizaci v nemocnici a v den propuštění bude potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů,
– ošetřovaná osoba musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě,
– ošetřující osobou mohou být rodinní příslušníci vyjmenovaní v zákoně, aniž by žili s ošetřovaným v domácnosti; žití v domácnosti bude však vyžadováno u jiné fyzické osoby (např. druha, družky)
– u ošetřující osoby bude vyžadována čekací doba; nemocenské pojištění muselo u zaměstnance trvat v posledních 4 měsících alespoň 90 dnů, OSVČ musela být nemocensky pojištěna v posledních 3 měsících,
– ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost,
– v průběhu 90 dnů se mohou ošetřující osoby libovolně střídat v ošetřování osoby vyžadující dlouhodobou péči,
– dávka bude náležet ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice; nenáleží však za dobu, kdy dlouhodobá péče není poskytována (např. z důvodu další hospitalizace),
– nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne ošetřující osobě nejdříve po uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče,
– zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání, pouze pokud mu brání závažné provozní důvody.